• „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

  • Koszt inwestycji:

    9 195 691,00 zł

  • Data zakończenia:

    2020-12-30

  • Udostępnij:

O inwestycji

Cel projektu : poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu krążenia i serca, świadczonych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

 Beneficjent: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0022/17-00 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Wartość całkowita projektu : 9 195 691,13 zł.

Wartość dofinansowania: 4 785 147,47 zł tj. 57,49% wydatków kwalifikowalnych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia)