Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rentgenodiagnostyki, Pracownia Ultrasonografii
Pawilon G

Podstawowe zadania:
Wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej, ultrasonografii i rentgenodiagnostyki chorych hospitalizowanych w Szpitalu lub skierowanych z Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia.
Zakres udzielanych świadczeń:
  • badania kontrastowe całego przewodu pokarmowego,
  • badania kontrastowe układu moczowego,
  • zdjęcia całego ciała oraz zdjęcia przyłóżkowe,
  • badania jamy brzusznej USG bez dokumentacji zdjęciowej.

Informacja o wpływie działalności, wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 32c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) dalej „Prawo Atomowe”, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi podaje następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności:

  • Na podstawie pomiarów dawek indywidualnych, wykonywanych obliczeń oraz pomiarów środowiskowych, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Prawa Atomowego „DAWKI GRANICZNE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO”, dla pracowników, uczniów, studentów i praktykantów oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej.
  • Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz testy specjalistyczne, a personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego  podlega obowiązkowym szkoleniom.
  • Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.
  • Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony.

 Prowadzona w zakładach i pracowniach Szpitala działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Szpital działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zaktualizowano, listopad 2023r.Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

dr n.med. Konrad Szymczyk

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

lek. Karolina Nowak

Starszy asystent

lek. Andrzej Duniec

Starszy asystent

lek. Mateusz Zieliński

Starszy asystent

lek. Patryk Wieczorek

Młodszy asystent