Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rentgenodiagnostyki, Pracownia Ultrasonografii

Pawilon G


Podstawowe zadania:
Wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej, ultrasonografii i rentgenodiagnostyki chorych hospitalizowanych w Szpitalu lub skierowanych z Przychodni Specjalistyczenej Szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia.
Zakres udzielanych świadczeń:
  • badania kontrastowe całego przewodu pokarmowego,
  • badania kontrastowe układu moczowego,
  • zdjęcia całego ciała oraz zdjęcia przyłóżkowe,
  • badania jamy brzusznej USG bez dokumentacji zdjęciowej.

Informacja o wpływie działalności, wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 32c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) dalej „Prawo Atomowe”, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi podaje następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności:

  • Na podstawie pomiarów dawek indywidualnych, wykonywanych obliczeń oraz pomiarów środowiskowych, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznychokreślonych w Załączniku nr 4 do Prawa Atomowego „DAWKI GRANICZNE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO”, dla pracowników, uczniów, studentów i praktykantów oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej.
  • Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz testy specjalistyczne, a personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego  podlega obowiązkowym szkoleniom.
  • Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.
  • Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony.

 

  • Prowadzona w zakładach i pracowniach Szpitala działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Szpital działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

dr n.med. Konrad Szymczyk

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

lek. Karolina Nowak

Starszy asystent

lek. Andrzej Duniec

Starszy asystent

lek. Mateusz Zieliński

Starszy asystent

lek. Jakub Chrostowski

Młodszy asystent

lek. Patryk Wieczorek

Młodszy asystent