RODO

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych 

w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którym może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 160, ze zm.)
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1318),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1510),
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2018 poz. 1155),
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 poz. 617),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu I wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069),

W przypadku udzielania świadczeń odpłatnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność danych celem wykonania umowy).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą.:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ( podwykonawcy ), na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1318),
 • dostawcy i serwisy oprogramowania informatycznego, sprzętu medycznego, usług telekomunikacyjnych, monitoringu wizyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie zawartych umów,
 • podmioty, które przedstawią Państwa zgodę na przekazania danych osobowych przetwarzanych ramach naszego Podmiotu (np. Towarzystwa Ubezpieczeń, w przypadku przedstawienia Państwa zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia ).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z przepisami RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku nie podania danych osobowych udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie utrudnione lub niemożliwe.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powyższa informacja ma zastosowanie również w przypadku, gdy ze świadczeń udzielanych przez Administratora korzysta osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona – wówczas informacja dotyczy zarówno Pacjenta/korzystającego ze świadczeń realizowanych przez Administratora, jak i jego przedstawiciela ustawowego, przy czym wyłącznie w zakresie koniecznym dla udzielenia i realizacji świadczeń.

Dotyczy także osób/osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia, dostępu do dokumentacji, także po śmierci pacjenta.

Ponadto informujemy, iż ze względu na bezpieczeństwo personelu, ochronę mienia w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają: wjazdy na teren Szpitala i wejścia do budynków, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków Szpitala, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane są jedynie organom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawnych.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Do pobrania RODO 10.12.2020 09:02 pdf 136,85 KB 85
2 Komunikat dotyczący możliwości naruszenia ochrony danych osobowych pacjentów i pracowników Szpitala. 17.02.2023 14:20 pdf 567,97 KB 20
Udostępnij: