Zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/2019/ DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9.10.2019 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ, skarga do Narodowego Funduszu Zdrowia może być wniesiona:

 • Pisemnie, wysłana pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź lub złożona osobiście w siedzibie ŁOW NFZ przy ul. Targowej 35 - sala obsługi,
 • przesłana za pomocą poczty elektronicznej  wf05@nfz-lodz.pl;  dos@nfz-lodz.pl. Skargi zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub muszą zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawiane są bez rozpoznania,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • ustnie do protokołu.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące wyłącznie naruszenia praw świadczeniobiorców (pacjentów) w zakresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowę o ich udzielanie z wyłączeniem tych, które dotyczą m.in. organizacji pracy, decyzji lekarskich, prowadzonego leczenia, etyki lekarskiej, niestosownego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, personelu pomocniczego) wobec pacjenta lub łamania praw pacjenta.
 • Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie musi mieć formę pisemną. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące. (jednakże w przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę lub wniosek).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia wszczyna postępowanie wyjaśniające jeśli skarga spełnia wszystkie wymienione wcześniej kryteria.
 • Fundusz rozpatruję skargi w terminie miesiąca od daty wpływu do Oddziału, jednakże czas ten może ulec przedłużeniu (wówczas do wnoszącego skargę kierowana jest pisemna informacja wskazująca nową datę zakończenia postępowania). O sposobie załatwienia sprawy pacjent zostaje poinformowany pisemnie.
Przedmiotem skarg zgłaszanych do Narodowego Funduszu Zdrowia może być:
 • naruszenie praw świadczeniobiorców (pacjentów) w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców (podmioty lecznicze), z którym Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem tych, które dotyczą m.in. organizacji pracy, decyzji lekarskich, prowadzonego leczenia, etyki lekarskiej, niestosownego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, personelu pomocniczego) wobec pacjenta lub łamania praw pacjenta. Skargi na organizację pracy podmiotu leczniczego należy składać bezpośrednio do dyrektora / kierownika / właściciela podmiotu leczniczego. Skargi dotyczące etyki lekarskiej / pielęgniarskiej należy składać do odpowiednich Izb odpowiedzialności zawodowej. Skargi dotyczące łamania praw pacjenta należy składać do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.
Dział Obsługi Świadczeniobiorców
ul. Targowa 35
90-043 Łódź
Udostępnij: