Fragment Regulaminu Organizacyjnego

Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Rozdział VII. Prawa i obowiązki pacjenta
§ 18
Postanowienia regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych i wynikających z aktualnych przepisów prawa, które są udostępniane w sposób zwyczajowy w Zakładzie:
  • w formie ogłoszenia na tablicach informacyjnych znajdujących się w Zakładzie,
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Zakładu www.bieganski.com.pl.
§ 19
1. Pacjent na czas przebywania w Zakładzie ma prawo przekazać rzeczy do depozytu.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia depozytu, zakres spisu przedmiotów oddanych do depozytu, sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, zasady prowadzenia księgi depozytów, tryb postępowania z nieodebranymi depozytami określa Załącznik Nr 3.
§ 20
1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych
w Zakładzie, ma prawo do złożenia skargi, wyrażenia opinii lub podziękowań, skierowanych ustnie lub pisemnie na adres Zakładu lub w formie elektronicznej - szpital@bieganski.com.pl:
1) do Kierowników/ Ordynatorów, Lekarzy kierujących Oddziałem lub do Z-cy Dyrektora ds.Lecznictwa,
2) odwołanie od opinii ww. przysługuje do Dyrektora Szpitala w godzinach urzędowania.
2. W Szpitalu powołany jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta, który pomaga pacjentom w sprawach związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Informacje w sprawie godzin pracy Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta znajdują się na tablicach ogłoszeń w oddziałach.
3. Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami pacjentów reguluje Zarządzenie
Wewnętrzne Dyrektora Zakładu.
4. Pacjent ma prawo do wyrażania swojej opinii z pobytu w Szpitalu poprzez wypełnienie anonimowej ankiety lub umieszczenie uwag w „skrzynce na ankiety”, znajdującej się w oddziałach Szpitala.
§ 21
1. Pacjent Zakładu zobowiązany jest do:
1) posiadania dokumentów potwierdzających jego tożsamość (dowód osobisty) oraz skierowanie do szpitala (jeżeli nie jest przyjmowany do Szpitala w trybie nagłym).
2) poddawania się koniecznym zabiegom sanitarno - higienicznym,
3) przestrzegania rozkładu dnia przyjętego w oddziale,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów, zawartych w regulaminie organizacyjnym Zakładu i regulaminie oddziału,
5) stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych Zakładu,
6) przebywania w pomieszczeniach wyznaczonych dla pacjenta,
7) nie przyjmowania żadnych innych produktów leczniczych poza zleconymi przez lekarza lub pielęgniarkę,
8) przebywania w sali podczas trwania ciszy nocnej w godz. 22:00 - 6:00,
9) nie niszczenia mienia Szpitala oraz korzystania z urządzeń znajdujących się na jego terenie i powierzonego sprzętu z należytą starannością i ostrożnością oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ich użytkowania. W przypadku umyślnego niszczenia mienia, Zakład może obciążyć pacjenta lub osobę odwiedzającą kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
10) ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu,
11) stosowania się do zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, używania środków
odurzających,
12) nie opuszczania samowolnego Szpitala bez załatwienia obowiązujących formalności. Szczególnie zabrania się opuszczanie oddziałów w trakcie hospitalizacji bez zgody pielęgniarki dyżurnej.
13) zachowywania się w sposób niezakłócający pracy personelowi Zakładu, a także spokoju innych pacjentów.
2. W przypadku pacjentów agresywnych zastosowanie mają obowiązujące przepisy oraz procedury wewnętrzne.


Udostępnij: