WSS

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł Biegańskiego poszukuje kandydata na stanowisko:

Księgowy/Księgowa

Zadania:

 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia w programie finansów-księgowym oraz module środki trwałe i wyposażenie,
 • prowadzenie ewidencji amortyzacji,
 • księgowanie faktur dotyczących środków trwałych w rejestrze zakupu,
 • prowadzenie ewidencji środków obcych w użytkowaniu,
 • sprawdzanie i uzgadnianie wpływu środków z dotacji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań inwestycyjnych finansowanych środkami  zewnętrznymi w tym środkami z UE,
 • rozliczanie międzyokresowe kosztów,
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, 
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Szpitala.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość obsługi komputera: Pakiet Microsoft Office w szczególności Exel,
 • komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność, terminowość i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie kolegów,

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 42 251 61 45 lub email: bdolder@bieganski.com.pl.

Ofertę wraz cv oraz podpisanymi klauzulami prosimy o przesyłanie do 5 września 2021 na podany adres bdolder@bieganski.com.pl, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w prowadzonym• procesie rekrutacyjnym,  podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym• m.in. Sąd, Prokuratura,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,•  dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów informatycznych.• 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych. 6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 8. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami RODO. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą profilowane. Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i zrozumiałam/łem treść klauzuli informacyjnej.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”). 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: •pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, •podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Sąd, Prokuratura, •podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, •dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów informatycznych. 5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych. 6.Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego. 7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 8.W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami RODO. 10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą profilowane. Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować