O inwestycji

Cel projektu: głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości medycznych świadczeń geriatrycznych w województwie łódzkim, kierowanych w szczególności do mieszkańców regionu

Beneficjent: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi

Umowa o dofinansowanie: uda-rpld.07.02.00-10-0003/18-00 z dnia 25 lipca 2018 roku

Wartość całkowita projektu; 9 908 264,04 zł

Wartość dofinansowanie : 4 881 046,93 zł tj: 74,99 % wydatków kwalifikowalnych dofinansowanych z regionalnego programu operacyjnego  na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, działanie vii.2 infrastruktura ochrony zdrowia