Poszukujemy
Prosimy o przesyłanie CV z odpowiednią klauzurą informacyjną na adres MTOKARSKA@BIEGANSKI.COM.PL, SEKRETARIAT@BIEGANSKI.COM.PL
Dokumenty należy składać na podany adres email lub pocztą z dopiskiem "Aplikacja na stanowisko DIAGNOSTA LABORATORYJNY do Działu Kadr.
Termin składania ofert 15 MAJA 2021 rok.
Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie w przekazywanych lub przesyłanych dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego.”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
"Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy"
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”).
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: [Ukryty adres e-mail].
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego.
4.Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą:
•pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w prowadzonym procesie rekrutacyjnym,
•podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Sąd,
Prokuratura,
•podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
•dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów informatycznych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych.
6.Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
8.W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami RODO.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą profilowane.
Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych.
.........................
(podpis kandydata do pracy)
Udostępnij:

Może Cię zainteresować