PILNIE

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5

 PILNIE zatrudni pielęgniarki/ pielęgniarzy instrumentariuszki na  umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną do pracy  na  Bloku Operacyjnym Oddziału Kardiochirurgicznego

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie 
  • wysoki poziom warunków pracy
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane proszone są o składnie dokumentów aplikacyjnych u Pielęgniarki Naczelnej - mgr Doroty Marchewy (Budynek Dyrekcji, I piętro) lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@bieganski.com.pl

Dodatkowe informacje o prowadzonych naborach na ww. wolne stanowiska pracy można uzyskać pod numerem telefonu: 42 251 61 10 lub 506 828 006

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w przekazywanych lub przesyłanych dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w celu przeprowadzenia obecnego

 postępowania rekrutacyjnego.”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

"Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego.

4. Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą:

•pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w prowadzonym procesie rekrutacyjnym,

•podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Sąd, Prokuratura,

•podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,

•dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów informatycznych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych.

6.Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

8.W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami RODO.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą profilowane.

Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych.

.........................

(podpis kandydata do pracy)

Udostępnij:

Może Cię zainteresować