Ofert

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 PILNIE zatrudni pielęgniarki, pielęgniarzy na umowy cywilno-prawne do  pracy w :

  • Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
  • Kardiologicznym w odcinkach : Pracowni Hemodynamiki i Implantacji Stymulatorów Serca,
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • wysoki poziom warunków pracy
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego


Osoby zainteresowane proszone są o składnie dokumentów aplikacyjnych u Pielęgniarki Naczelnej - mgr Doroty Marchewy (Budynek Dyrekcji, I piętro) lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@bieganski.com.pl

Dodatkowe informacje o prowadzonych naborach na ww. wolne stanowiska pracy można uzyskać pod numerem telefonu: 42 251 61 10 lub 506 828 006 Uprzejmie prosimy o umieszczenie w przekazywanych lub przesyłanych dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  dokumentach aplikacyjnych przez WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”, a także następującego oświadczenia
dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:


"Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul.
Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako
„Administrator”).
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny
Adamiak-Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc
na
adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor
Ochrony
Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji
prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego.
4.Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą:
•pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w
prowadzonym
procesie rekrutacyjnym,
•podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w
tym m.in. Sąd,
Prokuratura,
•podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
•dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów
informatycznych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w
tym również do organizacji międzynarodowych.
6.Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres
nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu
rekrutacyjnego.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia
przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym
RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych.
Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją
z
udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
8.W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna
Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny
z przepisami RODO.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub
utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu oraz nie będą profilowane.
Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i
ochronę
mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu
podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala,
przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi
komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90
dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawnych.
.........................
(podpis kandydata do pracy)
Udostępnij:

Może Cię zainteresować