DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACJI I SZKOLEŃ

1.    Wymagane kwalifikacje:

a)    wykształcenie  wyższe oraz  3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 

b)   posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

c)    znajomość przepisów prawa z zakresu systemu  ochrony zdrowia

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    Przygotowanie we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi dokumentów dotyczących funkcjonowania Szpitala, zarządzeń, regulaminów instrukcji, komunikatów itp.

b)   Merytoryczna i administracyjna obsługa Rady Społecznej Szpitala – przygotowywanie projektów uchwał, wniosków, opinii, uzasadnień dla potrzeb Rady Społecznej,

c)    Przygotowywanie dokumentacji w związku z przeprowadzonymi postępowaniami konkursowymi na stanowiska kierownicze w Szpitalu.

d)   Koordynacja badań klinicznych realizowanych  w Szpitalu,

e)   Ewidencja i archiwizacja oryginałów aktów normatywnych Szpitala, Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego, Decyzji Wojewody, KRS itp.

f)     Współdziałanie w zakresie postępowań kontrolnych prowadzonych przez jednostki zewnętrzne oraz formułowanie poleceń pokontrolnych,

g)    Rejestracja skarg i wniosków oraz sprawowanie w tym zakresie obsługi technicznej,

h)   Obsługa wewnętrznej strony internetowej Szpitala w zakresie realizacji działań Działu Organizacji
i Szkoleń– umieszczanie dokumentów tj. zarządzeń  wewnętrznych, aktów prawnych,

i)      Aktualizowanie strony internetowej Szpitala,

j)     Bieżąca korespondencja Szpitala zewnętrzna i wewnętrzna.

Wymagane dokumenty:

a)       Życiorys (CV),

b)      List motywacyjny,

c)       Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,

d)      Kserokopia świadectw pracy,

e)      Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie (ukończone kursy, szkolenia)

f)       Oświadczenie i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia

g)      Oświadczenie o niekaralności

Wymiar czasu pracy: pełny etat –umowa o pracę.

3.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska,  nr telefonu oraz dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Kierownika Działu Organizacji i Szkoleń należy składać w terminie do dnia  5 lipca  2022 roku do godz.15:00., na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, lub osobiście w Dziale Organizacji i Szkoleń I piętro, pok. 15, o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów.

4.    Inne informacje:

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor  zastrzega prawo do : rozmowy z wybranymi kandydatami po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, do nie wybrania kandydata oraz unieważnienia postępowania.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Klauzula infromacyjna 14.06.2022 14:27 pdf 725,32 KB 3
Udostępnij:

Może Cię zainteresować