Fragment Regulaminu Organizacyjnego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


Rozdział VIII. OBOWIĄZKI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W SZPITALU ORAZ ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH POZA ODWIEDZJĄCYMI.

§ 22
1. Pacjenci przebywający na oddziałach Szpitala mają prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
2. Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki, może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora Zakładu lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ze względów epidemiologicznych, ze względu na stan zdrowia innego lub innych chorych lub innych ważnych powodów.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 decyzję w sprawie ograniczenia kontaktów pacjenta lub pacjentów znajdujących się na danym oddziale z osobami z zewnątrz może podjąć również Ordynator danego oddziału lub w przypadku jego nieobecności – lekarz dyżurujący Szef Dyżuru pełniący funkcję Dyrektora po godz. 15;35.
§ 23
1. Odwiedzanie chorych może odbywać się codziennie w godzinach od 14°° do 18°° z wyjątkiem oddziałów pediatrycznych, w których odwiedzanie chorych dzieci dozwolone jest w godzinach 8:00- 20:00, a w pozostałych godzinach za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego.
2. Jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, a na salach „R" jedna osoba.
3. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz dyżurny może zezwolić na samodzielne odwiedzanie chorego osobie z najbliższej jego rodziny, która nie osiągnęła pełnoletniości.
§ 24
Osoba odwiedzająca chorego jest obowiązana:
1. Podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. 
2. Zachowywać się w czasie pobytu w szpitalu kulturalnie i zgodnie z normami etycznymi, nie zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów.
§ 25
Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
1. Dostarczenia choremu alkoholu, leków oraz innych artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
2. Przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w szpitalu zabronione takich jak narzędzia ostre, materiały palne i wybuchowe, broń i inne podobne,
3. Siadania na łóżkach,
4. Prowadzenia głośnych rozmów, zakłócania ciszy i spokoju chorych,
5. Wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt,
6. Palenia tytoniu i spożywania na terenie szpitala alkoholu,
7. Wykazywania agresji w stosunku do innych osób.
§ 26
Członkowie rodziny lub osoby bliskie mają prawo do obecności przy chorym w stanie terminalnym do chwili zgonu.
§ 27
Informacje dotyczące stanu zdrowia chorego osobom uprawnionym przekazuje lekarz, a w sprawie pielęgnacji pacjenta pielęgniarka oddziałowa lub dyżurna.
§ 28
Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują, się do postanowień niniejszych zasad albo do wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb oddziału. Personel Szpitala w takim przypadku wzywa pracowników ochrony, którzy podejmują stosowne czynności.
§ 29
Szczegółowe zasady oraz wskazówki postępowania rodziców/opiekunów hospitalizowanego dziecka określa załącznik Nr 4 do Regulaminu.
§ 30
Sposób kontrolowania dostępu do oddziału pediatrycznego ze względu na bezpieczeństwo dzieci w oddziale;
1. Wejścia na oddział dziecięcy są zabezpieczone zamkami szyfrowymi, o kodach znanych wyłącznie personelowi Zakładu,
2. Personel na podstawie zapisu w dokumentacji medycznej posiada wiedzę, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji,
3. Każde opuszczenie oddziału przez dziecko w trakcie hospitalizacji wraz z opiekunem wymaga uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką z określeniem czasu nieobecności. Powrót dziecka do Oddziału wymaga również zgłoszenia.
4. Osoby odwiedzające dziecko powinny zgłosić fakt przybycia i opuszczenia oddziału personelowi.
§ 31
Zasady przebywania na terenie Zakładu osób trzecich poza odwiedzającymi:
1. Przedstawiciele mediów publicznych mogą wejść na teren Szpitala po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora lub upoważnionej osoby. Upoważnionymi do udzielania informacji o działalności Zakładu są Dyrektor, Rzecznik Prasowy lub upoważnione przez Dyrektora osoby.
2. W przypadku zamiaru zbierania informacji lub opinii wśród pracowników Zakładu (np. ankiety) należy uzyskać zgodę Dyrektora.
3. Przedstawiciele Firm medycznych i farmaceutycznych wchodzących na teren Szpitala w celu przeprowadzenia prezentacji produktów i wyrobów medycznych są zobowiązani uzyskać zgodę Dyrektora lub upoważnionej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin organizacyjny tekst jedn. 2020 10.12.2020 09:55 pdf 803,46 KB 63
Udostępnij: