Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

�ód�, dnia 29 kwietnia 2014r.

OG�OSZENIE

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W�. Biega�skiego w �odzi z siedzib� w �odzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do sk�adania ofert na udzielanie �wiadcze� zdrowotnych zgodnie z ustaw� o dzia�alno�ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r.. ze zm.) w konkursie ofert na wykonywanie �wiadcze� medycznych polegaj�cych na zabezpieczeniu oddzia�ów Szpitala w us�ugi anestezjologiczne zgodnie z warunkami szczegó�owymi opisanymi w Regulaminie konkursu ofert (sprawa ZP 14/14).

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpocz�cie wykonywania �wiadcze� – 1 czerwca 2014r., zako�czenie – 30 czerwca 2016r. 

Termin sk�adania ofert up�ywa w dniu 13. 05. 2014r. o godz. 9.30.

Miejsce sk�adania ofert -  Sekcja ds. Zamówie� Publicznych, bud. administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nast�pi w dniu 13. 05. 2014r. o godzinie 10:00                          

 

Ze szczegó�owymi warunkami konkursu mo�na si� zapozna� w siedzibie Zamawiaj�cego, budynek administracji, pok. 31 do dnia up�ywu terminu sk�adania ofert.

Osoby zainteresowane udzia�em w konkursie otrzymaj� Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiaj�cego: �ód�, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówie� Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do up�ywu terminu sk�adania ofert. Powy�sze dokumenty b�d� równie� dost�pne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawiera� dokumenty i o�wiadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygni�cie konkursu nast�pi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni.

Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni od dnia up�ywu terminu sk�adania ofert.

Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo odwo�ania konkursu oraz prawo przesuni�cia terminu sk�adania ofert.

 

Oferenci maj� prawo sk�adania protestów i odwo�a� dotycz�cych konkursu ofert.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

WYNIK KONKURSU


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.