Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 23 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r. ze zm.) w konkursie ofert dotyczącym

procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w tym m. in. angioplastyk,  koronarografii, walwuloplastyk oraz zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrz i zewnątrzsercowych u osób pow. 17 roku życia (procedury wg JGP E10 – E14, E21 – E27) wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym, w zakresie i na warunkach objętych umową zawartą pomiędzy Szpitalem a Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (nr sprawy ZP 99/13)

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 marca 2014r., zakończenie – 28 luty 2017r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09. 01. 2014r. o godz. 10.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 01. 2014r. o godzinie 11:00                                   

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl .

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

REGULAMIN KONKURSU

Wyjaśnienia, pismo nr WSSz-NZP-7/14 z dn. 03.01.2014r.

Wyjaśnienia, pismo z dn. 09.01.2014r.

Unieważnienie postępowania z dn. 24 stycznia 2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.