Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 01.10.2013r. 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFER

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r.. ze zm.) w konkursie ofert na wykonywanie świadczeń medycznych, tj.

      Pakiet 1. kardiologicznych porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym w Przychodni Specjalistycznej Zamawiającego, przy stawce nie wyższej niż 3,40 zł za jeden punkt rozliczeniowy z NFZ, dla łącznej miesięcznej szacunkowej liczby punktów rozliczeniowych z NFZ równej  5 500, 

      Pakiet 2. kardiologicznych porad lekarskich związanych z kontrolą rozruszników serca w trybie ambulatoryjnym w Przychodni Specjalistycznej Zamawiającego, przy stawce nie wyższej niż 3,40 zł za jeden punkt rozliczeniowy z NFZ, dla łącznej miesięcznej szacunkowej liczby punktów rozliczeniowych z NFZ równej 3 000,  

Pakiet 3. kardiologicznych usług diagnostycznych oraz kardiologicznych porad lekarskich udzielanych pacjentom nieubezpieczonym oraz innym nieuprawnionym do świadczeń bezpłatnych.

            Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 listopad  2013r., zakończenie – 31 październik 2016r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 11. 10. 2013r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publ., budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11. 10. 2013r. o godzinie 10:00.                          

            Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

Regulamin konkursu

 Wyjaśnienia dot. treści regulaminu, pismo nr WSSz-NZP-404/13 z dn. 07.10.2013

 Modyfikacja regulaminu, pismo nr WSSz-NZP-413/13 z dn. 08.10.2013r.

Wyjaśnienia dot. treści regulaminu, pismo nr WSSz-NZP-414/13 z dn. 09.10.2013r.

Wynik postępowania

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.