Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Sprawa Nr ZP 30/12                                                                                        Łódź, dnia 22.05.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W oparciu o art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na:

 

DOSTAWĘ LEKÓW SPECJALISTYCZNYCH

 SIWZ - pobierz

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-234/13 z dn. 03.06.2013r.

Wynik postępowania

 

       1.     Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2014r.

    2.        Przedmiot zamówienia stanowi dostawę leków wg nazw międzynarodowych.

     3.       Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę leków wg nazw międzynarodowych z podziałem na 167 pakietów asortymentowych (jedno- lub wielopozycyjnych)

4.  Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: 33651520-9, 33615100-5, 33616000-1, 33620000-2, 33621100-0, 33621400-3, 33622500-1, 33631300-5, 33631500-7, 33641100-6, 33651100-9, 33651200-0, 33651400-2, 33651510-6, 33651600-4, 33651660-2, 33651670-5, 33651680-8, 33652300-8, 33661000-1, 33661100-2, 33661300-4, 33661700-8, 33662100-9, 33670000-7, 33690000-3, 33691100-1, 33692200-9, 33692500-2, 33692510-5, 33692800-5, 33696000-5

   5. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.05.2013r.

          6.  Warunki udziału w postępowaniu: Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci Wykonawcy którzy, spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie, koncesję, lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów.

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -  załącznik nr 3 do SIWZ

b)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku spółki cywilnej wymagane jest zaświadczenie wystawione dla spółki oraz dla wspólników

d)     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub, potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e)     Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) – 8), 10) – 11) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie powinno dotyczyć wszystkich wspólników, kiedy Wykonawcą jest spółka cywilna, a gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego powyższe zaświadczenia winny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz spółki;

f)       Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g)     Koncesję, zezwolenia lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów.

     8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      dowód wniesienia wadium;

b)      oświadczenie o świadectwach dopuszczenia do obrotu przedmiot zamówienia

9.  Pozostałe dokumenty:

a) załącznik nr 1 –  formularz „Oferta”;

b) załącznik nr 2 – formularz cenowy TAKŻE NA NOŚNIKU DANYCH (DYSKIETKA, PŁYTA CD)! (Zamawiający wymaga załączenia Formularza jedynie w tej części pakietów, które są przedmiotem oferty)

c) Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy

      10. Termin związania ofertą liczony od ostatecznego terminu składania ofert wynosi 60 dni.

     11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru: osobiście w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, III p., p. 31, w godzinach 8:00 – 15:00, bądź drogą pocztową (cena: 30 zł.), jest również dostępna na stronie internetowej szpitala – www.bieganski.com.pl

          12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, budynek administracji, III p., pokój nr 31 – do dnia 10.06.2013r. do godziny 09.30.

       13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, budynek administracji, II p.,                 sala konferencyjna, dnia 10.06.2013r. godzina 10.00

       14. Wadium dla całości postępowania wynosi 177.005,00 zł, w tym kwoty na poszczególne pakiety zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ

          15.   Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

   16. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 167 pakietów asortymentowych.

    17.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 100%.

  18. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty.

     19.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

    20.   Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

    21.   Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

                


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.