Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r.. ze zm.) w konkursie ofert na wykonywanie świadczeń medycznych tj. porad w Przychodni Specjalistycznej w siedzibie Zamawiającego w zakresie hepatologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci oraz gastroenterologii, w liczbie dla jednego świadczeniodawcy nie mniejszej niż 200 porad miesięcznie oraz przy stawce nie wyższej niż 3,40 zł za jeden punkt, dla miesięcznej szacunkowej liczby punktów rozliczeniowych z NFZ wynoszącej 12 890, z podziałem na pakiety:

Pakiet 1: Porady w zakresie hepatologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci w szacunkowej liczbie punktów rozliczeniowych z NFZ wynoszącej 12 336 pkt miesięcznie, przy zastrzeżeniu, że wycena każdej porady jest równa 6 pkt rozliczeniowych z NFZ,

Pakiet 2: Porady w zakresie gastroenterologii w szacunkowej liczbie punktów rozliczeniowych z NFZ wynoszącej  554  pkt miesięcznie, przy zastrzeżeniu, że wycena każdej porady jest równa 3,5 pkt rozliczeniowych z NFZ,

a także porad poza kontraktem z NFZ (odpłatnych dla pacjenta).

Szczegółowy opis ustalania wynagrodzenia znajduje się w Regulaminie.

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 luty 2013r., zakończenie – 31 grudzień 2014r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 21. 01. 2013r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21. 01. 2013r. o godzinie 10:00                          

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

Regulamin konkursu - pobierz

 

Wynik postępowania z dnia 22.01.2013r.

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.