Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. (Dz. U. 112 z 2011r. poz. 654 ze zm.)  w konkursie ofert na świadczenie usług lekarskich przez zespoły dyżurowe w zakresie:

pakiet 1: chorób internistycznych,

pakiet 2: chorób zakaźnych dla dorosłych,

pakiet 3: chorób kardiologicznych,

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.35 – 8.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 8.00 – 8.00.

           

Czas, na który zostanie zawarta umowa: świadczenia wykonywane będą w okresie 1 stycznia 2013r. - 31 grudzień 2014r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12. 12. 2012 r. godz. 11:30. Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12. 12. 2012 r. o godzinie 12:00.                      

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

REGULAMIN KONKURSU OFERT - pobierz

przedłużenie terminu składania ofert

Wyjaśnienia do regulaminu, przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2012r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.