Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. (Dz. U. 112 z 2011r. poz. 654)  w konkursie ofert w zakresie

 

zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i techników RTG (postępowanie nr ZP 57/12)

 

z podziałem na pakiety:

1) Pakiet 1 - zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w ramach działalności Szpitala w systemie 12-godzinnej zmiany roboczej lub 8-godzinnej zmiany roboczej;

2) Pakiet 2:

- zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Szpitala w okresach 14 godzinnych i 24 godzinnych, w dni robocze w godzinach 18.00 - 8.00 (14 godzin) oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę,

- zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca, w zależności od potrzeb, w godzinach 13.00 - 18.00,

- zabezpieczenie usług techników RTG w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Szpitala w okresach 14 godzinnych i 24 godzinnych, w dni robocze w godzinach 18.00 - 8.00 (14 godzin) oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę;

3) Pakiet 3 - zabezpieczenie usług techników RTG w zakresie diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala w okresach 10 godzinnych i 24 godzinnych, w dni robocze w godzinach 22.00 - 8.00 (10 godzin) oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę.

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń - 01. 01. 2013r., zakończenie - 31. 12. 2013r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 06. 12. 2012 r. godz. 09:30. Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06. 12. 2012 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Szpitala w budynku administracji.       

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31, lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bieganski.com.pl do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

REGULAMIN KONKURSU

Zmina terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia do regulaminu i zmiana terminu składania ofert

Wynik postępowania z dnia 17.12.2012r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.