Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 10. 09. 2012r.

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r..) w konkursie ofert na:

 

Pakiet 1: świadczenie porad lekarskich w Przychodni Specjalistycznej w zakresie hepatologii, gastroenterologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci, w ilości dla jednego świadczeniodawcy nie mniejszej niż 200 porad miesięcznie oraz przy stawce nie wyższej niż 3,40 zł za jeden punkt rozliczeniowy z NFZ, dla łącznej miesięcznej szacunkowej liczby punktów wynoszącej 12 470, zgodnie ze szczegółowymi zasadami obliczenia wynagrodzenia wskazanymi w Regulaminie konkursu.

 

Pakiet 2: świadczenie porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym związane z wykonywaniem programów lekowych w zakresie WZW typu B i WZW typu C, w ilości dla jednego świadczeniodawcy nie mniejszej niż 160 porad miesięcznie oraz przy stawce nie wyższej niż 6,80 zł za jeden punkt rozliczeniowy z NFZ, dla łącznej miesięcznej szacunkowej ilości punktów rozliczeniowych z NFZ równej 1 000.

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 15 październik 2012r., zakończenie – 31 grudzień 2014r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20. 09. 2012r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20. 09. 2012r. o godzinie 10:00                          

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

Regulamin konkursu

Wynik konkursu


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.