Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi samochodowego transportu sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej.(Dz. U. nr 112/2011 poz. 654) oraz ustawą z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. Nr 164/2008 poz. 1027 ze zm.

Czas, na który zostanie zawarta umowa: od 01.10.2012r. do 30.09.2014r.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2012r. godz. 09:30 (miejsce składania ofert - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2012r. o godzinie 10:00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

REGULAMIN KONKURSU OFERT  - POBIERZ

Wynik konkursu z dnia 24.08.2012r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.