Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 17. 04. 2012r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r..) w konkursie ofert na

świadczenie porad lekarskich w Przychodni Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, zgodnie z warunkami szczegółowymi NFZ w zakresie hepatologii, gastroenterologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci,

w ilości rocznej dla jednego świadczeniodawcy nie mniejszej niż 36 000 punktów rozliczeniowych z NFZ oraz przy stawce nie wyższej niż 3,40 zł za jeden punkt rozliczeniowy (sprawa nr ZP 16/12)

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 czerwca 2012r., zakończenie – 31 maja 2015r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27. 04. 2012r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 04. 2012r. o godzinie 10:00                          

 

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

Regulamin konkursu - pobierz

Wynik konkursu


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.