Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r..) w konkursie ofert na:

 

świadczenie usług lekarskich w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, zgodnie z warunkami szczegółowymi NFZ (nr sprawy ZP 12/12) w zakresie:

 

Pakiet nr 1 – porady lekarskie w Przychodni Specjalistycznej w zakresie hepatologii, gastroenterologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci, w rocznej szacunkowej ilości punktów rozliczeniowych z NFZ łącznie równej 149 640 za łączną wartość nie wyższą niż 508 776 zł;

Pakiet nr 2porady lekarskie w trybie ambulatoryjnym związane z wykonywaniem programów lekowych w zakresie WZW typu B i WZW typu C, w rocznej szacunkowej ilości punktów rozliczeniowych z NFZ równej 12 000 za łączną wartość nie wyższą niż 40 800 zł.

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 kwietnia  2012r. , zakończenie - 31 marca 2015r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12. 03. 2012r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12. 03. 2012r. o godzinie 10:00                          

 

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 od dnia 01. 03. 2012r. do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty od dnia 01. 03. 2012r. będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

Regulamin Konkursu - POBIERZ

Wynik Konkursu


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.