Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. (Dz. U. 112 z 2011r. poz. 654)  w konkursie ofert w zakresie

zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i techników RTG (postępowanie nr ZP 88/11), tj.:

-                      świadczenia przez pielęgniarki 12 godzinnych i 8 godzinnych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach działalności Szpitala

-                      świadczenia przez pielęgniarki i techników RTG 14 godzinnych i 24 godzinnych usług w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Szpitala

-                      świadczenia przez techników RTG 10 godzinnych i 24 godzinnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Szpitala

-                     świadczenia przez pielęgniarki 5 godzinnych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca, w zależności od potrzeb

 REGULAMIN KONKURSU

Wynik postępowania

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń - 01. 01. 2012r., zakończenie - 31. 12. 2012r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 09. 12. 2011 r. godz. 09:30. Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 12. 2011 r. o godzinie 10:00.                      

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31, lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bieganski.com.pl do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursów oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursów ofert. 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.