Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. (Dz. U. 112 z 2011r. poz. 654)  w konkursie ofert w zakresie:

świadczenia usług techników RTG metodą wielorzędowej TK w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala (postępowanie ZP 89/11).

REGULAMIN - POBIERZ

Unieważnienie postępowania z dnia 15.12.2011r.

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń - 01. 01. 2012r., zakończenie - 31. 12. 2012r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 09. 12. 2011 r. godz. 10:30. Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 12. 2011 r. o godzinie 11:00.                       

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31, lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bieganski.com.pl do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursów oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursów ofert. 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.