Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

 

Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) w konkursie ofert na świadczenie usług lekarskich w zakresie opisywania wyników badań wykonywanych metodą wielorzędowej tomografii komputerowej oraz badań klasycznych RTG w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala ( nr sprawy ZP 68/11).

 

Regulamin konkursu ofert - POBIERZ

 Wynik konkursu ofert

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 2 listopada 2011r., zakończenie - 31 grudnia 2012r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18. 10. 2011r. o godz. 10.00. Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18. 10. 2011 r. o godzinie 10:00                       

 

            Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferty powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania odwołań dotyczących konkursu ofert. 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.