Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.)  w konkursie ofert dotyczącym

 

procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w tym m. in. angioplastyk,  koronarografii, walwuloplastyk oraz zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrz i zewnątrzsercowych u osób pow. 17 roku życia (procedury wg JGP
E11 – E14, E21 – E27) wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym jak i ostrym, w zakresie i na warunkach objętych umową zawartą pomiędzy Zleceniodawcą a Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (nr sprawy ZP 15/11)

 

      Regulamin - POBIERZ

 

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 16. 03. 2011r. do 28. 02. 2014r. Rozpoczęcie udzielania świadczeń: 16. 03. 2011r.

Termin składania ofert upływa w dniu 28. 02. 2011r. godz. 09.30 (miejsce składania ofert - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28. 02. 2011r. o godzinie 10:00.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń na terenie województwa to 2,6 mln.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 lub poprzez stronę internetową www.bieganski.com.pl , do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie każdego z konkursów nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert. 

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.