Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. (Dz. U. 112 z 2011r. poz. 654 ze zm.) w konkursie ofert na świadczenie konsultacji specjalistycznych w zakresie chirurgii naczyniowej w Szpitalu.

Umowa zostanie zawarta na okres od lutego 2016 do 30 listopada 2017r.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2016r. godz. 10:30 (miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2016r. o godzinie 11:00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31, lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bieganski.com.pl do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

 

Regulamin konkursu 

 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert 

 

 

Ponowne przedłużenie terminu składania ofert - z dn. 22.02.2016 

 

 

Wynik konkursu 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.