Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

O G Ł O S Z E N I E

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni użytkowej na terenie Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży gorących napojów poprzez automaty.

 

Okres dzierżawy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

 

I. Miejsca (1 m2 każde) przeznaczone do wydzierżawienia automatów do napojów gorących znajdują się w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5 w następujących obiektach:

  • Budynek T - Oddział dla Dzieci.
  • Budynek B - Izba Przyjęć

Dodatkowo wybranemu oferentowi może zostać udostępnione miejsce w budynku C (Izba Przyjęć Centralna) w zamian za zwrot kosztów utrzymania.

Minimalna kwota czynszu za wszystkie miejsca - 350,00 zł + 23% VAT miesięcznie.

 

W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez dwóch lub więcej oferentów wybór oferty zostanie dokonany na podstawie atrakcyjności oferowanego asortymentu sprzedaży, ergonomiczności oraz estetyki urządzeń.

 

Oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnej miejsc po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Sekcji Administracji - tel. 042 251 60 45.

 

Oferty powinny zawierać:

  • wysokość czynszu dla przedmiotu dzierżawy,
  • potwierdzoną za zgodność przez składającego ofertę kopię dokumentu będącego podstawą prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opis proponowanej działalności.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta - sprzedaż poprzez automaty" w siedzibie Szpitala - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 budynek administracji, III p., p. 31 w terminie do 07. 12. 2015r. do godz. 10.00.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należności Wydzierżawiającego (kaucja) w wysokości odpowiadającej trzykrotności czynszu za miesiąc.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z 08.12.2015r., pismo nr WSSz-NZP-641/15


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.