Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę: pomieszczenia o pow. 30 m2 oraz części dachu i komina w budynku nieczynnej kotłowni przy ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi, z przeznaczeniem na świadczenie usług telekomunikacyjnych, nieuciążliwych dla pacjentów Szpitala i jego sprzętu.

Łączna powierzchnia dzierżawy - 40m2.

Okres dzierżawy : 10 lat

Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu pod nr 042 251 61 08.

Minimalna miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni - 75,00 zł + należny podatek VAT.

Stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za okres ostatnich 12 miesięcy.

Dzierżawcę będą ponadto obciążały koszty zużycia energii elektrycznej wg wskazań urządzeń pomiarowych oraz ewentualnie inne koszty używania pomieszczeń.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należności w wysokości odpowiadającej trzykrotności czynszu miesięcznego z VAT w formie pieniężnej.

Istotne postanowienia umowy są do wglądu w siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej www.bieganski.com.pl

Informacji co do pozostałych warunków dzierżawy udziela Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych  42 251 61 63.

Oferty powinny zawierać co najmniej:

  • wysokość miesięcznego czynszu za 1 m² + należny podatek VAT
  • dane teleadresowe składającego ofertę,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kopię dokumentu będącego podstawą prowadzenia działalności gospodarczej i telekomunikacyjnej
  • informację o planowanej działalności, z uwzględnieniem ewentualnych innych niż czynsz korzyści dla Wydzierżawiającego.

Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta - dzierżawa powierzchni w budynku kotłowni" w siedzibie Szpitala - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 budynek Administracji, w Kancelarii Szpitala na parterze w terminie do 20. 10. 2015r. godz. 10.00. Koperta wewnętrzna powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert. O powyższym Szpital powiadomi zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.bieganski.com.pl.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu przetargu z dn. 30.10.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.