Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 11.09.2015 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015

 1.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Postępowanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego WSSz im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi - Sprawa nr PO 1/15" do Sekcji ds. zamówień publicznych na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5, Budynek administracji, III piętro, pokój nr 31

Oferty należy składać do dnia 23 września 2015 roku

 

Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. D.Z. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

 

2.      Oferta powinna zawierać:

1)      Informacje o oferencie - Załącznik „Formularz OFERTA" wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1

2)      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych zasad wyboru biegłych rewidentów badających roczne sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych- załącznik nr 2

3)      W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej https://prod.ceid.gov.pl/);

4)      W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; https://Ems.gov.pl/);

5)      Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów lub/i uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

6)      Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym konieczne jest wskazanie co najmniej 3 różnych podmiotów leczniczych);

7)      Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowych (DzU z 2009r. nr 205, poz. 1583);

8)      Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków ramowego wzoru umowy o badanie sprawozdania finansowego - załącznik nr 4.

 

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu.

Oferty złożone po terminie, jak również niezgodne z warunkami niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone.

Każdy podmiot uprawniony do badania sprawozdań może złożyć tylko jedną ofertę.

W przypadku niesprecyzowania czy podana cena jest ceną netto czy brutto, przyjmuje się, że jest to cena brutto.

 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej decydują kryteria:

Cena oferty -                                                                                               80%

Doświadczenie podmiotu -                                                                           20%

 

Ocena punktowa w kryterium „cena" zostanie dokonana wg następującego wzoru:

 

Ocena oferty X = (Cmin/Cx) x 80

gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej,

           CX - Cena oferty badanej

 

Ocena punktowa w kryterium „doświadczenie podmiotu" zostanie dokonana wg następującego wzoru:

 

 

Ocena oferty X = (Dośw. podmiotu X / Dośw. podmiotu max) x 20

gdzie:

Dośw. podmiotu X - doświadczenie podmiotu składającego ofertę w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów leczniczych, w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Dośw. podmiotu max - doświadczenie podmiotu, który wykazał przebadanie sprawozdań największej liczby różnych podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania i uzyska najwyższą ilość punktów łącznie w obydwu kryteriach.

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej punktacji łącznej, zostanie wybrana oferta z niższą ceną.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej punktacji łącznej, jednakowej punktacji za doświadczenie oraz zaoferowania jednakowych cen, z oferentami zostaną przeprowadzone negocjacje dotyczące ceny.

 

Załączniki nr 1 - 4 - WZORY

Projekt umowy


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.