Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r. ze zm.) w konkursie ofert dotyczącym:

 

świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiochirurgicznym oraz uzupełniających dyżurów pielęgniarskich w innych Oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (nr sprawy ZP 30/15), z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 – usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiochirurgicznym,

Pakiet 2 – dyżury uzupełniające.

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – sierpień 2015r., zakończenie – listopad 2017. 

Termin składania ofert upływa w dniu 23. 07. 2015r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23. 07. 2015r. o godzinie 10.00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl .

 

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

WYJAŚNIENIA z dn. 21.07.2015 

 

Wyjaśnienia z dn. 22.07.2015r.

 

Wynik postępowania z  dn. 23.07.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.