Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 12.06.2015r.

Łódź, dnia 02. 06. 2015r.

   OGŁOSZENIE

 

            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ogłasza nabór ofert w sprawie wykonywania dla Szpitala usług związanych z odbieraniem i obsługą zwłok osób zmarłych w wydzierżawionych pomieszczeniach Prosektorium Szpitala.

 

Okres zawarcia umowy

– 36 miesięcy, z możliwością wypowiedzenia za 2-miesięcznym wypowiedzeniem.

 

Szacunkowa roczna ilość

– 400 usług, w tym ok. 30 wymagających przygotowania do sekcji zwłok.

 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:

  • Odbieranie zwłok z oddziałów i transport do chłodni w Prosektorium Szpitala
  • Przygotowywanie zwłok do sekcji przez technika sekcyjnego.
  • Umycie zwłok po sekcji
  • Okrycie zwłok
  • Zorganizowanie identyfikacji zwłok przed wydaniem ich firmie organizującej pochówek
  • Wydanie zwłok firmie organizującej pochówek
  • Prowadzenie ewidencji zgonów oraz przywiezionych do chłodni zwłok z innych szpitali
  • Utrzymywanie pomieszczeń Prosektorium w należytym stanie sanitarnym zgodnym z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w tym zabezpieczenie w środki ochrony osobistej – maski, rękawiczki, fartuchy, zabezpieczenie w preparaty dezynfekcyjne).

 

Wszystkie czynności muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz z poszanowaniem godności osoby zmarłej.

W przypadku wystąpienia zgonu pacjenta z powodu choroby wysoce zakaźnej / zaraźliwej osoby wykonujące transport zwłok mogą wykonywać czynności tylko wyposażone w środki ochrony osobistej stosownie do rodzaju zagrożenia zapewnione przez wykonawcę usług.

 

Czynności odbierania zwłok z oddziałów i transportu do chłodni w Prosektorium wykonuje się całodobowo. Wymagany czas wykonania usługi – wg uzgodnień, nie później niż  2,5 godziny od chwili telefonicznego zawiadomienia.

 

Dzierżawa pomieszczeń:

Wybranemu wykonawcy zostaną wydzierżawione pomieszczenia Prosektorium o powierzchni 150 mkw., w tym 20 mkw plac dojazdowy, ze znajdującym się w nich wyposażeniem, z przeznaczeniem na świadczenie przedmiotowych usług.

Wykluczone jest prowadzenie w pomieszczeniach innej działalności, w szczególności usług pogrzebowych, przechowywania zwłok spoza Szpitala, działalności reklamowej itp.

Wybrany wykonawca będzie ponosił koszty zużycia mediów wg wskazań urządzeń pomiarowych, telefonu wg bilingu oraz kosztów utrzymania sieci telefonicznej w odniesieniu do ilości wykorzystywanych numerów. 

Wykonawca będzie ponosił koszty napraw niezbędnych do utrzymania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym.

 

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wpłacenia zabezpieczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie stanowiącej 3 – krotność czynszu miesięcznego z VAT. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy, pod warunkiem braku zaległości dzierżawcy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

 

1. Oferta powinna zawierać:

1)       Nazwę i adres składającego ofertę.

2)       Cenę zawierającą wszystkie koszty wykonania usługi.

Należy podać: cenę jednostkową usługi w kwotach netto i z VAT:

- bez przygotowania do sekcji zwłok, i 

- z przygotowaniem do sekcji.

3)       Proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 metr kwadratowy netto i z VAT,

4)       Aktualny dokument rejestracyjny, na podstawie którego osoba składająca ofertę jest uprawniona do jej podpisania, a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – również pełnomocnictwo.

 

2. Koszt usługi powinien obejmować w szczególności:

- koszty materiałowe (worek na zwłoki, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne)

- koszty stałe przedsiębiorcy, w tym m. in. wynagrodzeń personelu, koszty administracyjne.

3. Szpital zastrzega sobie prawo zażądania od składającego ofertę wyjaśnień dotyczących elementów składających się na wysokość wynagrodzenia oraz jej odrzucenia w przypadku ich braku lub stwierdzenia nierzetelnego przygotowania oferty.

4. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie nie wpływających na jej treść oferent zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – usługi w Prosektorium Szpitala” należy złożyć najpóźniej do dnia 10. 06. 2015r. w siedzibie Szpitala, budynek administracji, III p. pok. 31 do godz. 10.00.

 

Wyjaśnienia

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel.  (042) 251 61 63 faks. 251 61 66.

 

Sposób wyłonienia oferty

            Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 55/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w zakresie dotyczącym zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro (bez zastosowania procedur zamówień publicznych).

            Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez powołaną Komisję poprzez porównanie złożonych ofert pod względem bilansu wszystkich elementów oferty.

            O wyborze oferty osoby, które złożyły ofertę zostaną powiadomione faksem / pocztą elektroniczną. Szpital zamieści również stosowne ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w budynku Portierni.

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.