Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT


Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 1 czerwca 2011 r. ze zm.) w konkursach ofert dotyczących:

 

świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiochirurgicznym oraz uzupełniających dyżurów pielęgniarskich w innych Oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (nr sprawy ZP 49/14)

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – grudzień 2014r., zakończenie – grudzień 2017r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 23. 10. 2014r. o godz. 9.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23. 10. 2014r. o godzinie 10.00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 od dnia 10. 10. 2014r. do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również od dnia 10.10.2014r. dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl .

 

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania każdego z konkursów oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

REGULAMIN KONKURSU

Odwołanie postępowania w części dot. pakietu nr 1

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.