Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Polska Federacja Szpitali

Narodowa organizacja pracodawców sektora szpitalnego „ponad podziałami"

KOMUNIKAT, 2012.04.10

Stan obecny Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

 

Polska Federacja Szpitali liczy już 37 szpitali o bardzo różnorodnej organizacji i lokalizacji.  Wśród członków są szpitale działające w oparciu o model SPZOZ, model somorządowej spółki kapitałowej, szpitale akademickie, szpitale resortowe, szpitale funkcjonujące w modelu dzierżawy operatorskiej oraz szpitale prywatne.  Są wśrod nas szpitale ze wszystkich województw, szpitale duże i małe, szpitale ogólne, wielospecjalistyczne i wąskospecjalistyczne.  W sumie, nasza organizacja obejmuje zasięgiem ponad 13 tysięcy łóżek w Polsce, jesteśmy już pod tym względem największą organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.  Ponadto, w ramach Europejskiej Federacji - obemujemy aż około 80% łóżek w UE.

Misja i Cele  Polskiej Federacji Szpitali

Naszą misją jest reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia. Chcemy aby szpitale były prawdziwym liderem i parnterem systemu ochrony zdrowia.  Wspieramy szpitale oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu. Wśród celów szczegółowych wymieniamy, między innymi:

 • Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Poprawę sytuacji szpitali w relacjach z płatnikami oraz instytucjami nadzorczo-kontrolnymi
 • Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej
 • Organizację grup zakupowych
 • Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń
 • Pomoc w dostępie do możliwości prowadzenia badań klinicznych
 • Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału
 • Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej
 • Informatyzację oraz polepszanie ergonomiki pracy
 • Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej
 • Wymiana danych, akredytację i benchmarking szpitali
 • Organizację szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

 

Aktualne Projekty Polskiej Federacji Szpitali

 

Grupa zakupowa

W chwili obecnej pod egidą PFSz prowadzone są działania zmierzające do poprawy wyniku finansowego szpitali.  Pierwszym dużym projektem, prowadzonym przez Wiceprezesa PFSz Wojciecha Kaszyńskiego, na co dzień Prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, jest Grupa Zakupowa Szpitali.  Przedsięwzięcie to, które docelowo pozwoli na znaczną redukcję kosztów zakupów jest na etapie zamykania listy zgłoszeń szpitali.  Otrzymaliśmy już ponad 70 zgłoszeń i wszystko wskazuje na to, że będzie to największa grupa zakupowa szpitali w kraju.  Kolejnym etapem będzie wybór operatora grupy zakupowej, który zawrze umowy z poszczególnymi członkami, a następnie poprowadzi całą procedurę zamawiania oraz kupowania rożnorodnego asortymentu środków, materiałów oraz usług, oczywiście stosując się do obowiązujących uregulowań prawnych.  Niedawno, koledzy z Niemieckiej Federacji Szpitali przekazali nam kontakty do największych operatorów zakupowych w Niemczech, udzielając nam poparcia w staraniach.  Sprawą interesują się także inne międzynarodowe firmy operatorskie, między innymi z USA i Francji. 

Ubezpieczenia

Kolejnym zagadnieniem nurtującym wszystkie polskie szpitale jest kwestia kosztownych polis ubezpieczeniowych. Wystosowaliśmy pismo do Miznistra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany zapisów ustawowych.  W międzyczasie, podjęliśmy współpracę z nawiększą grupą brokerska w Polsce i Francji, której efektem może być dokonanie przełomu na rynku ubezpieczeń poprzez stworzenie grupy ubezpieczeniowej, zachęcenie dużych firm ubezpieczeniowych do poszerzenia swojej oferty o ubezpieczenia szpitali, przy jednoczesnej grupowej budowie systemu zarządzania ryzykiem.   W stosownym czasie, racjonalne będzie utworzenie systemu ubezpieczeń wzajemnych naszych szpitali, własny lub we współpracy z istniejącymi już tego typu inicjatywami w Polsce lub też, dzięki współpracy na forum Europejskiej Federacji Szpitali  - z międzynarodowymi towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych.  W najbliższym czasie planowane są spotkania z zarządami dużych firm ubezpieczeniowych, z udziałem członków zarządu PFSz, w tym Bożeny Woźniak, na co dzień dyrektor III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi, która jest zaangażowana w ten obszar zadaniowy.    

Badania kliniczne

Następnym projektem, który chcemy realizować jest zwiększenie przychodów szpitali poprzez wspólne pozyskiwanie projektów i koordynację organizacji badań klinicznych.  Dobrze zorganizowana współpraca w tym zakresie może przynieść nawet kilkuprocentowy wzrost przychodów naszym szpitalom członkowskim.  W najbliższym czasie spodziewamy się postępów tym obszarze, a tematyka omawiana będzie podczas tegorocznej konferencji Hospital Management 14-15 czerwca 2012, w Warszawie.  Mamy zainteresowanie współpracą ze strony specjalistycznych firm zajmujących się organizacją badań klinicznych.  

Program wymiany menedżerów

Dzięki współpracy międzynarodowej w ramach HOPE, w programie wymiany menedżerów po raz pierwszy weźmie udział jeden z menedżerów spośród członków PFSz.  Menedżer z Polski wyjedzie do Holandii na 4 tygodniowy pobyt, w trakcie którego będzie zapoznawać się z tamtejszymi metodami zarządzania w ochronie zdrowia.  Niedawno, udostępniliśmy też miejsce w wymianie menedżerów we Francji oraz Estonii.  W tym roku kalendarzowym PFSz będzie miała po raz pierwszy możliwość pełnego zgłaszania uczestników w pogramie wymiany menedżerów HOPE. Spodziewamy się dużego zainteresowania tym wysoko poważanym w Europie programem i odniesienia sporych korzyści merytorycznych przez uczestników wymiany, a co za tym idzie wprowadzenie nowych rozwiązań do naszego systemu ochrony zdrowia.

 

Dalsze plany

Akredytacja

Federacja planuje działania w temacie jakości oraz certyfikacji i akredytacji szpitali.  Prawdopodobne jest powstanie Europejskiej Komisji Akredytacyjnej, przy HOPE, na przykład na wzór poważanej komisji amerykańskiej.  Mam zamiar zgłosić ten pomysł podczas najbliższego posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE w Berlinie, 11 czerwca.  W przyszłym roku akademickim zaplanowany będzie projekt uruchomienia studiów podyplomowych, w tym szczególnie na prestiżowym poziomie doktorskim dla menedżerów szpitali.  Federacja podpisała już jeden list intencyjny w sprawie współpracy naukowej, z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie.  Myślimy o współpracy ze stowarzyszeniami menedżerów ochrony zdrowia, takimi jak STOMOZ, czy szczególnie bliskim szpitalom - Polskim Stowarzyszeniu Dyrektorów Szpitali.  

Edukacja

Bardzo ważna będzie dla nas współpraca z  Narodowym Funduszem Zdrowia, której celem powinno być prawdziwe partnerstwo płatnika i świadczycieli, a także promocja kompleksowości usług medycznych świadczonych przez szpitale i dążenie do powstania organizacji koordynowanej opieki medycznej, której ośrodkami były by dobrze działające szpitale.  Będziemy takżeintensywnie działać w kierunku racjonalizacji wymagań stawianych szpitalom przez NFZ.  Odbyły się już spotkania z kierownictwem NFZ, a w ten obszar zadaniowy zaangażowany jest Wiceprezes PFSz, Janusz Boniecki, na co dzień Prezes Szpitali Tczewskich SA.  

Współpraca z innymi organizacjami rynku szpitalnego

Na rynku krajowym proponujemy współpracę  organizacjom sektorowym rynku szpitalnego obejmującym konkretne formy działania szpitali, takim jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych, czy też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.  Nasze propozycje dotyczą współpracy we wspólnych obszarach zadaniowych.  Popieramy także działalność lokalnych organizacji szpitali jako związków pracodawców mających istotne oddziaływanie w swoich regionach.  Nie uważamy się za organizację konkurencyjną w stosunku do stowarzyszeń sektorowych ,ani lokalnych.  W sprawach wyżej wymienionej współpracy rozmawialiśmy, rozmawiamy i będziemy rozmawiać aby stanowić platformę do porozumienia „ponad podziałami". 

 

Konferencja Hospital Management 2012 i Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Szpitali

Międzynarodowa Konferencja Hospital Management odbędzie się już po raz szósty. Tradycyjny czerwcowy termin został zachowany, a zarezerowowane miejsce jest optymalne w gorącym czasie Euro 2012.  Konferencja odbędzie się w Warszawie, na terenie przepięknego Businessman Institute przy ulicy Trakt Lubelski, z dogodnym dojazdem (bez korków), w dniach 14-15.06.2012. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na stronach wydawnictwa Termedia - organizatora konferencji.

Po raz pierwszy patronat obejmie Polska Federacja Szpitali, jako pełnoprawny członek Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Tematem przewodnim będzie szpitalna gospodarka lekowa i materiałowa. W trakcie Konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PFSz. Obecni będą nasi partnerzy z Prezydium HOPE, Centrali HOPE, z Federacji szpitali niemieckich oraz innych federacji narodowych. Podczas sesji międzynarodowej przedstawione zostaną wnioski z konferencji HOSPAGE, która jest podsumowaniem tegorocznego programu wymiany menedżerów HOPE.  Konferencja ta odbędzie się w Berlinie tuż przed naszą konferencją.

Konferencja Hospital Management będzie skutecznym forum wymiany doświadczeń na temat nowoczesnego planowania i prowadzenia procesu zakupowego oraz gospodarczego związanego z lekami, materiałami i wyposażeniem szpitala. Swoją wiedzą podzielą się m.in. przedstawiciele firm farmaceutycznych, dystrybutorów leków i materiałów oraz wyposażenia, a także producentów sprzętu medycznego. Swoje doświadczenia przedstawią dyrektorzy szpitali, którzy realizują projekty optymalizacji zakupów, kontroli wykorzystania leków i materiałów w szpitalu. Poruszona zostanie problematyka systemów monitorowanej dystrybucji leków w szpitalu. Planujemy także poruszyć tematykę ubezpieczeń szpitali oraz ubezpieczeń zdrowotnych, szczególnie w obliczu nowych regulacji ustawowych. Bardzo ciekawie zapowiadają się także sesje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, inwestycjami szpitalnymi oraz roli pielęgniarek w zarządzaniu szpitalem.  Po raz pierwszy w sześcioletniej historii konferencji, program zapełnił się na ponad dwa miesiące przed rozpoczęciem, a organizator, którym jest wydawnictwo Termedia notuje największe zainteresowanie ze strony uczestników, jak i sponsorów. 

Planowana jest także impreza integracyjna, po raz pierwszy połączona z koncertem na żywo. Wystąpi zespół blues-rockowy Kardioband oraz gość specjalny. 

Podsumowanie

W niniejszym komunikacie przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem naszej organizacji  Niedoścignionym, na razie, wzorem może być dla nas Niemiecka Federacja Szpitali (DKG), bez której nic się nie może wydarzyć na niemieckim rynku ochrony zdrowia.   DKG zrzesza jednak wszystkie szpitale w Niemczech (za wyjątkiem dwóch wojskowym), dysponuje rocznym budżetem centralnym  w wysokości 7.5 mln Euro i zatrudnia 72 pracowników w samej centrali.  Ponieważ przeciętny polski szpital dysponuje budżetem około 8 razy niższym niż niemiecki, to na razie mamy ośmiokrotnie mniejszy apetyt, choć żołądki takie same.  Potem przyjdzie czas na wyrównanie w proporcji do dochodu narodowego, a ten jest u nas „tylko" trzy razy mniejszy.  Podobny będzie nasz cel w stosunku do szpitali w Polsce, szpitale powinny dysponować budżetem proporcjonalnym do budżetu szpitali w Europie Zachodniej, oczywiście biorąc pod uwagę różnice w dochodzie narodowym.  Także wymagania wobec polskich szpitali pod względem fachowym, sprzętowym i sanitarnym powinny być adekwatne.  Do skutecznej realizacji powyższych celów konieczne jest poszerzenie Federacji o kolejne szpitale, dlatego też w imieniu Zarządu PFSz serdecznie zachęcam do członkostwa.  Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje wraz z dokumentacją fotograficzną są dostępne na naszej stronie internetowej : www.federacjaszpitali.pl.  Jesteśmy obecni także na portalu Facebook. 

Z wyrazami uszanowania,

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali

10 Kwietnia 2012                                                                           Dok: PFS,komunik,2012.04.10  


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.