Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Informacja dla PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 4.5.2016, poz. L119/1) w skrócie RODO informuję, że:


 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 jest Administratorem danych osobowych osób w nim zatrudnionych. Funkcję Administratora pełni Dyrektor Szpitala.

 2. Inspektorem Ochrony danych jest jest nim Pani Anna Tasak. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@bieganski.com.pl ;

 3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 b, c art. 9 ust. 2 b, h RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres:

 • 50 lat od ustania zatrudnienia na podstawie kodeksu pracy,

 • po 1.01.2019 - 10 lat w związku z art. 94b Kodeksu pracy Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.,

 • 5 lat w związku z art 38 ust.2 oraz art. 112. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz.1221),

 • 6 lat w związku z Art. 118 KC (Dz.U. 2018 poz. 1025),

 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne w procesie zatrudnienia, a ich niepodanie uniemożliwi realizację stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

 2. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 •  
  • organy administracji publicznej uprawnione do pozyskiwania danych mocą odrębnych przepisów,

  • Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • Urzędy Skarbowe,

  • Instytucje kontrolujące na mocy odrębnych przepisów prawa,

  • organy samorządu zawodowego, do którego pracownik należy z mocy ustawy, związki zawodowe,

  • podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora w związku z utrzymaniem systemów informatycznych i urządzeń medycznych oraz telekomunikacyjnych,

  • ubezpieczyciele w związku z dobrowolnym ubezpieczeniem i inne podmioty, które pracownik upoważnił do uzyskania określonych danych osobowych,

  • instytucje finansujące projekty realizowane przez Szpital,

  • podmioty, którym Szpital świadczy usługi oraz te, które świadczą usługi dla Szpitala

 1. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 2. Pracownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, które go dotyczą oraz ich sprostowania. A także do żądania od administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych- w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa.

 3. Dane osobowe pracownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane

 4. Na stwierdzone nieprawidłowe przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W związku ze zmianami kodeksu pracy ze względu na bezpieczeństwo personelu, ochronę mienia w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają: wjazdy i wejścia, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż pozwalają na to obowiązujące przepisy i udostępniane jedynie uprawnionym organom państwowym np. Policja na wniosek Prokuratura.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.