Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO ), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
  im. dr Wł. Biegańskiego, którego przedstawicielem jest Dyrektor.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pani Anna Tasak, z którym można się kontaktować:

 • poprzez e-mail: iodo@bieganski.com.pl.

 • listownie na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego,
  ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz w systemach informatycznych wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa

w procesie diagnostycznym i leczniczym oraz następujące przepisy prawa:

 • art. 9 ust. 2 lit h oraz w przypadku świadczeń odpłatnych art.6,ust.1,lit.b, c RODO,

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą.:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora - w zakresie koniecznym do wykonywania zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

 • podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ( podwykonawcy ), na podstawie zawartej umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań,

 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • dostawcy i serwisy oprogramowania informatycznego, sprzętu medycznego, usług telekomunikacyjnych, monitoringu wizyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie umów,

 • zakłady ubezpieczeń społecznych za zgodą pacjenta,

 • policja, prokuratura, sądy na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Państwa dane pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zapisane w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa wymienionych w pkt.3 licząc od zakończenia roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu, nastąpił zgon lub wystawiono skierowanie:

 • 20 lat lub 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała, zatrucia lub monitorowania losów krwi i jej składników,

 • 22 lata dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do 2 roku życia,

 • 10 lat wyniki badań przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta,

 • 5 lat skierowania na badania lub zlecenia lekarskie, 2 lata w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

 1. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości ich udzielenia.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.

Powyższa informacja ma zastosowanie również w przypadku, gdy ze świadczeń udzielanych przez Administratora korzysta osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona - wówczas informacja dotyczy zarówno Pacjenta/ korzystającego ze świadczeń realizowanych przez Administratora, jak i jego przedstawiciela ustawowego, przy czym wyłącznie w zakresie koniecznym dla udzielenia i realizacji świadczeń.

Dotyczy także osób/ osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia, dostępu do dokumentacji, także po śmierci pacjenta.


W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy wprowadzoną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1000) informuję, iż ze względu na bezpieczeństwo personelu, ochronę mienia w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają: wjazdy i wejścia, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne.

Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż pozwalają na to obowiązujące przepisy i udostępniane jedynie uprawnionym na mocy przepisów organom np. Policja na wniosek prokuratura.


 

 
Dzień 2 stycznia 2018 roku ustalony w Szpitalu jako dzień wolny.
 


 
UWAGA
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że zapisy do Poradni poprzez aplikację e-rejestracja są możliwe wyłącznie dla pacjentów kontynuujących leczenie.
Zapisy na pierwszą wizytę do Poradni mogą Państwo dokonać:
- osobiście w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej, ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi,
- telefonicznie na nr telefonu 42 251-60-51;  w godz. 8:00-15:00
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na wizytę do Poradni należy dostarczyć oryginał skierowania.
 

Kliknij i skorzystaj z wyszukiwarki Przychodni Specjalistycznych

( https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne )

 


Informator Pacjenta


Regulamin Wewnętrzny Przychodni Specjalistycznej WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

                                                                                                                                                                                                            

Komunikat Nr 83/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie harmonogramu parcy Punktów Pobrań badań laboratoryjnych i pobierania badań w ramach świadczeń odpłatnych.


Rezygnację z wizyty należy zgłosić telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-15:00 pod nr:    

42 251-60-51 Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku Przychodnia Specjalistyczna realizuje świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Świadczenia realizowane są w następujących Poradniach:

 • Dermatologicznej
 • Hepatologicznej
 • Chorób Przewodu Pokarmowego      

 tel. (42) 251 62 95

 

Oficjalna strona poświęcona Szybkiej Terapii Onkologicznej - www.pakietonkologiczny.gov.plArchiwum

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.