Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którym może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 160, ze zm.)

 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1318),

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1510),

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2018 poz. 1155),

 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 poz. 617),

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu I wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069),

W przypadku udzielania świadczeń odpłatnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność danych celem wykonania umowy).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą.:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

 • podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ( podwykonawcy ), na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1318),

 • dostawcy i serwisy oprogramowania informatycznego, sprzętu medycznego, usług telekomunikacyjnych, monitoringu wizyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie zawartych umów,

 • podmioty, które przedstawią Państwa zgodę na przekazania danych osobowych przetwarzanych ramach naszego Podmiotu (np. Towarzystwa Ubezpieczeń, w przypadku przedstawienia Państwa zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia ).

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych.

 2. Państwa dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z przepisami RODO.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku nie podania danych osobowych udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie utrudnione lub niemożliwe.

 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Powyższa informacja ma zastosowanie również w przypadku, gdy ze świadczeń udzielanych przez Administratora korzysta osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona – wówczas informacja dotyczy zarówno Pacjenta/korzystającego ze świadczeń realizowanych przez Administratora, jak i jego przedstawiciela ustawowego, przy czym wyłącznie w zakresie koniecznym dla udzielenia i realizacji świadczeń.

Dotyczy także osób/osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia, dostępu do dokumentacji, także po śmierci pacjenta.


Ponadto informujemy, iż ze względu na bezpieczeństwo personelu, ochronę mienia w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają: wjazdy na teren Szpitala i wejścia do budynków, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków Szpitala, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane są jedynie organom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

 
Dzień 2 stycznia 2018 roku ustalony w Szpitalu jako dzień wolny.
 


 
UWAGA
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że zapisy do Poradni poprzez aplikację e-rejestracja są możliwe wyłącznie dla pacjentów kontynuujących leczenie.
Zapisy na pierwszą wizytę do Poradni mogą Państwo dokonać:
- osobiście w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej, ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi,
- telefonicznie na nr telefonu 42 251-60-51;  w godz. 8:00-15:00
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na wizytę do Poradni należy dostarczyć oryginał skierowania.
 

Kliknij i skorzystaj z wyszukiwarki Przychodni Specjalistycznych

( https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne )

 


Informator Pacjenta


Regulamin Wewnętrzny Przychodni Specjalistycznej WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

                                                                                                                                                                                                            

Komunikat Nr 83/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie harmonogramu parcy Punktów Pobrań badań laboratoryjnych i pobierania badań w ramach świadczeń odpłatnych.


Rezygnację z wizyty należy zgłosić telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-15:00 pod nr:    

42 251-60-51 Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku Przychodnia Specjalistyczna realizuje świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Świadczenia realizowane są w następujących Poradniach:

 • Dermatologicznej
 • Hepatologicznej
 • Chorób Przewodu Pokarmowego      

 tel. (42) 251 62 95

 

Oficjalna strona poświęcona Szybkiej Terapii Onkologicznej - www.pakietonkologiczny.gov.plArchiwum

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.